Board of Trustees

Terry Goode
Chairman
Term expires 2022

Benjamin Fligner
Vice Chairman
Term expires 2019

Kevin Flanigan
Term Expires 2018

Teresa D. Gardner
Term expires 2022

Donald Ortner
Term Expires 2022

Margarita Quinones
 
Term expires 2020

Michael Sherman
Term expires 2022

Thomas J. Smith
Term expires 2020

Sanford Washington
Term expires 2021